Протокол про адміністративне правопорушення образец

Протокол про адміністративне правопорушення

до Порядку здійснення Державною службою України з питань захисту персональних даних державного контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних

_______________________________________________________________________________________

про адміністративне правопорушення

«___»_________ 20 _ року                                                 ________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________,

керуючись статтями 254, 255, 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), склав(ла) цей протокол про те, що. ________ _

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ ________________________ __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ ______________________________________

( місце, час і суть правопорушення, нормативно-правовий акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення)

Відомості про особу, стосовно якої складено протокол:

Прізвище, ім'я, по батькові _______________________________________________________________________

Дата і місце народження _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Місце проживання, номер телефону_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Місце роботи, посада, дата призначення на посаду_______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Документ, що посвідчує особу (вид, серія, номер, ким і коли виданий, довідка кадрової служби, витяг з особової справи) ____________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ N.

про адміністративне правопорушення

. (місце складання протоколу)

. (дата складення протоколу)

Я, уповноважена посадова особа. (посада, прізвище, ім'я, по батькові) керуючись статтями. Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав(ла) цей протокол про те, що. (прізвище, ім'я, по батькові місце проживання місце роботи (найменування підприємства, установи, організації, його місцезнаходження) вчинив(ла) адміністративне правопорушення. (місце, час вчинення і суть правопорушення нормативно-правовий акт, який порушено, з визначенням пунктів, параграфів, характеру порушень) чим порушив(ла) вимоги. статті. Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Свідки правопорушення. (зазначити ПІО та місце проживання).

З протоколом ознайомлений, права, передбачені ст. 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи), особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснені.

Зі статтею 63 Конституції України (особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом. Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист) ознайомлений.

ПОЯСНЕННЯ ПОРУШНИКА. (якщо є додаток, зазначити).

До протоколу додаються. (акт перевірки, пояснення порушника, інші матеріали)

Протокол подається на розгляд до. (повна назва суду)

Підпис особи, яка вчинила адміністративне правопорушення. (підпис, прізвище, ініціали)

Підпис свідків (якщо такі були).

Уповноважена посадова особа. (підпис, прізвище, ініціали)

Усі реквізити протоколу заповнюються розбірливим почерком українською мовою. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, яка вчинила правопорушення, щодо якої він складений. У разі виявлення помилки допускаються виправлення за умови запису Виправленому вірити та підпису державного інспектора, що склав протокол.

Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо.

При складанні протоколу вказуються частина статті та стаття КУпАП, згідно з якою настає адміністративна відповідальність за вчинені протиправні дії.

Зазначаються дата і місце складання протоколу. Указуються прізвище, ім'я та по батькові державного інспектора, який склав протокол.

У розділі відомостей про особу, яка вчинила правопорушення, зазначаються:

 • прізвище, ім'я та по батькові
 • дата народження, а також місце народження
 • повне найменування підприємства, установи, організації, де працює або навчається особа, її посада
 • місце проживання особи на час вчинення правопорушення
 • якщо особа притягується до адміністративної відповідальності повторно протягом року, указуються дата скоєння попереднього правопорушення, стаття КУпАП, вид адміністративного стягнення (попередження, розмір штрафу тощо)
 • серія, номер паспорта, коли та ким виданий або серія, номер іншого документа, що посвідчує особу, яка вчинила правопорушення (службове чи пенсійне посвідчення, студентський квиток і т.ін.), дата видачі й найменування підприємства, установи, організації, що його видали.
 • При викладенні обставин правопорушення вказуються дата та час його скоєння, суть правопорушення, які саме протиправні дії вчинив порушник.

  До протоколу вносяться прізвища, ім'я та по батькові двох свідків правопорушення, адреси їх місця проживання, а також ставляться підписи свідків.

  Порушникові роз'яснюються його права та обов'язки, передбачені ст. 268 КУпАП. Про обізнаність з вищевказаним порушник ставить у протоколі свій підпис, а в разі відмови поставити підпис - про це робиться відповідний запис у протоколі.

  Порушник дає письмове пояснення по суті скоєного правопорушення, яке записується в протокол, і ставить свій підпис. У разі відмови від пояснення або підписання протоколу - про це робиться запис державного інспектора, що підтверджується підписами свідків.

  Речі і документи, які є знаряддям або безпосереднім предметом правопорушення, виявлені під час огляду, вилучаються державним інспектором згідно зі статтями 264, 265 КУпАП.

  Про вилучення речей і документів складається протокол або робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення.

  Протокол підписується державним інспектором.

  До протоколу долучаються матеріали, що підтверджують факт учинення адміністративного правопорушення (пояснення свідків правопорушення, заяви, протокол огляду та вилучення, акт закупки тощо).

  Кожний документ повинен мати свої реквізити (дату, адресу, назву, підписи тощо), містити достовірну інформацію та відповідати вимогам законодавства.

  Складений протокол та інші матеріали, що підтверджують факт учинення адміністративного правопорушення, формуються у справу, яка оформляється в установленому порядку. Справа про адміністративне правопорушення разом із супровідним листом направляються до районного (місцевого) суду за місцем учинення правопорушення.

  Копія справи, що передана до суду, зберігається у державного інспектора. У подальшому до неї додаються результати розгляду справи в суді (копія постанови суду, копія акта державної виконавчої служби тощо).

  Справи, за якими завершено провадження, зберігаються згідно з термінами, установленими чинним законодавством України.

  Протокол не пізніше наступного дня після його складання реєструється державним інспектором у Журналі обліку протоколів про адміністративні правопорушення. Такий журнал оформлюється та ведеться державним інспектором.

  Бланк протоколу має серію і номер.

  Облік видачі бланків протоколів ведеться в Журналі обліку видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення.

  Журнали обліку видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та журнали обліку протоколів про адміністративні правопорушення зберігаються протягом строку, установленого чинним законодавством України.

  Стаття 254. Складення протоколу про адміністративне правопорушення

  Про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол уповноваженими на те посадовою особою або представником громадської організації чи органу громадської самодіяльності.

  Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, складається у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

  Протокол не складається у випадках, передбачених статтею 258 цього Кодексу.

  (Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із законами України від 05.04.2001 p. № 2342-ІІІ. від 24.09.2008 р. № 586-VI)

  (1) Основним документом, призначеним для фіксації юридичного факту адміністративного правопорушення, с протокол про адміністративне правопорушення. Для кожного виду адмінправопорушення, передбаченого цим Кодексом, в залежності від органу (посадової особи), якому підвідомче це правопорушення, існує своя форма адмінпротоколу, зразки якого вміщуються в Інструкціях/Положеннях/Порядках оформлення матеріалів та провадження у справах про адміністративні правопорушення, затверджених для кожного окремого органу (посадової особи), що згідно статті 2 і 3, розділу Ш цього Кодексу уповноваженого розглядати справи про адмінправопорушення та накладати за результатами такого розгляду відповідні адміністративні стягнення (див. ДОДАТКИ).

  (2) Перелік випадків, коли складення протоколу про адмінправопорушення не вимагається, наведено у статті 258 цього Кодексу (див. коментар до статті 258 КУАП).

  Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення

  У справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати:

  1) уповноважені на те посадові особи:

  органів внутрішніх справ (частина перша статті 44, статті 44і, 46і, 462,51,51. 53s, 92, частина перша статті 106. стаття 106. частини четверта і сьома статті 121, частини третя і четверта статті 122, статті 1222, 1224, 1225, частина третя статті 123, стаття 124, частина четверта статті 127, частини перша і друга статті 127, стаття 130, частина третя статті 133, стаття 135. стаття 136 (про порушення на автомобільному транспорті), стаття 139, частина четверта статті 140, статті 148.151, 152, 154, 155, ISS2- 1S62, 159,160, 162 - 162і. 164- 164, 16415, 164, 165і, 1652, 166 - 166, 1722- 1729, 173- 1732, 174, стаття 175' (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статті 176, 177, 178- 181', 181 - 1852, 1854- 185*, 186, 186і, 18б 1865- 187, 188м, 189- 196, частина перша статті 203, статті 204, 205 - 206і, 212*, 2127,212е, 212,в, 21212, 212і3, 212м, 212м)

  органів державного пожежного нагляду (статті 164,183)

  органів охорони здоров'я (статті 45, 46,462, стаття 183 - щодо завідомо неправдивого виклику швидкої медичної допомоги) виключено

  органів охорони культурної спадщини (статті 92, 18833) органів державного енергонагляду (стаття 103і)

  органів Державної інспекції з енергозбереження (статті 98,101 - 103, 188й)

  органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту (статті 136,141,142)

  національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, (статті 144 - 148s, 164 (у частині, що стосується порушення порядку провадження господарської діяльності в галузі зв'язку), 1887

  органів у справах захисту прав споживачів (статті 422,156, 164е, 1647) фінансових органів (статті 164,164і)

  підприємств і організацій, у віданні яких є електричні мережі (статті 99, 103і) підприємств і організацій, які експлуатують магістральні трубопроводи (стаття 138) Органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби (статті 42 - 423, 18822)

  державних органів ветеринарної медицини, підрозділів ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів Міністерства внутрішніх справ України (статті 42і - 42', 188)

  органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері прані та соціальної політики (частина перша статті 41, статті 41і - 41 188і)

  лабораторій радіаційного контролю міністерств і відомо н України, організацій споживчої кооперації (статі я 422)

  державних органів реєстрації актів цивільного стану (стаття 212і)

  органів Антимонопольного комітету України (статті 1643, 164й, 166і - 1664)

  органів управління кінематографією (стаття 1646- в частині демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів у кіно - і відеомережі стаття 1647 - в частині порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів у кіно - і відеомережі стаття 164 - в частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу в кіно - і відеомережі стаття 186 - у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного примірника аудіо -, візуальної, аудіовізуальної продукції)

  органів Державної прикордонної служби України (частини друга, четверта і п'ята статті 85, статті 92,185 ,191, частина перша статті 203, статті 204 - 206і)

  Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, її представники в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (стаття 164 - в частині демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів на каналах мовлення телебачення України стаття 1647- в частині порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів на каналах мовлення телебачення України стаття 164 - в частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу на каналах мовлення телебачення України стаття 212 )

  органів Служби безпеки України (стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої вилає ця Служба), статті 172і - 172', 195 ,2122 (крім пункту 9 частини першої), 2125 і 212)

  органів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), пункт 9 частини першої статті 2122 та стаття 18831)

  органів державної податкової служби (статті 51 ,155і, 162', 162 ,163 - 163. 163. 164, 164,164, 166, 166, 1722 - 172. 1772)

  органів рибоохорони (частини четверта і п'ята статті 85, статті 85і, 88. 90, стаття 164 - в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов'язаної з добуванням і використанням риби та інших водних живих ресурсів)

  органів мисливського господарства (частини друга і п'ята статті 85, статті 85і, 88і, 90)

  органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі екології та природних ресурсів (статті 85,85і, 88,88 ,882,90,91)

  центрального органу виконавчої влади з питань цивільної авіації (частина друга статті 112, частина третя статті 133)

  органів, що здійснюють коні роль за видобутком дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (частина перша статті 189 )

  органів, що здійснюють державний контроль у галузі племінної справи у тваринництві (стаття 107і): виключено

  Національного банку України (статті 163/2, 164, 1667, стаття 166м (у частині, що стосується правопорушень у галузі банківської діяльності та банківських операцій) органів державної контрольно-ревізійної служби України (статті 163і. 164 164м) Рахункової палати (статті 164 ,164. 188 )

  органів управління архівною справою і діловодством (стаття 92і, стаття 1867 - у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного примірника аудіо -, візуальної, аудіовізуальної продукції)

  служби державної охорони природно-заповідного фонду України (частини друга, четверта і п'ята статті 85, статті 90,91)

  Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки (стаття 18816)

  органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (про правопорушення, вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів, а також працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків - статті 44,172 - 172 ,173,174,178,182,184і, 185 і 1857)

  спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю (статті 18817,2124) виключено

  органів виконавчої влади, що проводять реєстрацію друкованого засобу масової інформації (стаття 186)

  секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (стаття 188 )

  відділу контролю Апарату Верховної Ради України (стаття 188і j

  виключено

  підприємств і організацій, у віданні яких є об'єкти електроенергетики (стаття 18512)

  спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, державної регуляторної політики, державної реєстрації та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та його територіальних органів (частини перша, друга, дев'ята та десята статті 166, статті 16610-166, 188м)

  Державної технічної інспекції Державного департаменту страхового фонду документації (стаття 18825)

  органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів (стаття 188) суб'єктів державного фінансового моніторингу (статті 1669, 188м) адміністрацій історико-культурних заповідників, історико-культурних заповідних територій (стаття 92)

  Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (статті 1637, 16312)

  органу технічного нагляду Міністерства аграрної політики України (стаття 188)

  міських рад міст обласного або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчих органів), районних і районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - державні адміністратори (частина друга статті 16610 - в частині порушення місцевим дозвільним органом строків прийняття рішення про видачу документа дозвільного характеру)

  центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації державної правової політики та його територіальних органів (стаття 18841)

  спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах (стаття 186 - у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного примірника видань)

  національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (стаття 166 (у частині, що стосується правопорушень у галузі діяльності з надання фінансових послуг, ліцензії (дозволи) на проведення якої видає цей орган)

  органів виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації (стаття 17І2)

  (з 01.07.2012 р. пункт 1 частини першої статті 255 буде доповнено абзацом згідно із Законом України від 02.06.2011 р. № 3454-4 І. враховуючи зміни, внесені Законом України від 13.01.2012 p. V 4343-УІ)

  2) посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад (статті 103і, 103/2, 104, частина перша статті 106і, статті 1062, 149- 154, 155, 155. 156, 156. 156. 159- 160, стаття 175 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статті 183, 185і, 186 статті 78 - 84 (крім порушень санітарно-гігієнічних правил і норм по охороні атмосферного повітря, а також правопорушень, пов'язаних з перевищенням нормативів рівня шуму, утворюваного автомототранспортними засобами під час роботи)

  2-1) посадові особи, уповноважені па те виконавчими комітетами селищних, міських рал або місцевими державними адміністраціями (частина третя статті 96і)

  2-2 ) голова, заступник голови, секретар, інші члени виборчої комісії, комісії і референдуму (статті 212, 21215 - 21220)

  2-3 ) кандидати, уповноважені особи, офіційні спостерігачі (статті 212 - 212і, 21220)

  2-4 ) посадові особи, уповноважені на те обласними. Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями (стаття 149і)

  3) власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган (статті 51,179)

  4) виключено

  5) працівники, які здійснюють охорону підприємств, установ, організацій (стаття 179)

  6) державні виконавці (стаття 188і )

  7) секретар судового засідання, секретар суду (стаття 185. частина перша статті 185) судовий розпорядник (стаття 1853)

  8) слідчий, особа, яка провалить дізнання, прокурор або уповноважена ним особа з числа працівників прокуратури (частина четверта статті 184, стаття 185. частина друга статті 1856, статті 185 185)

  9) представники громадських організацій або органів громадської самодіяльності: член громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону (статті 92,148,152,154,160,175, 179, 185. 186,1864)

  громадський інспектор Українського товариства охорони пам'яток історії та культури (стаття 92) виключено

  10) державні інспектори з питань інтелектуальної власності (статті 51. 164. 164. стаття 186 -у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкової о безоплатного примірника патентних документів)

  11) прокурор або уповноважена ним особа з числа працівників прокуратури (частина третя статті 127і, статті 1722 - 1729, 18832, 188м, 212)

  12) державні інспектори з охорони прав на сорти рослин (стаття 51 ).

  У справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких віднесено до відання органів, зазначених у статтях 222 - 244/1 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи цих органів. Крім того, протоколи про адміністративні правопорушення мають право складати:

  1) посадові особи органів, що здійснюють контроль за використанням нафтопродуктів у промисловості та сільському господарстві (стаття 161)

  2) член громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону (статті 65,66.70,73,77,82,89,90і, 153 та 202)

  3) позаштатний інспектор Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства (частини перша, третя, четверта і п'ята статті 116, частина друга статті 116, частина третя статті 11 б2, частина перша статті 117, стаття 118, частина третя статті 129, частини третя і четверта статті 130)

  4) громадський лісовий інспектор (статті 63,64 - 70,73,76,77)

  5) виключено

  6) виключено

  7) громадський інспектор з охорони довкілля (статті 65 - 66, 70, 76 - 77і, 78,82, стаття 89 (щодо диких тварин), статті 91 153)

  7і) громадський інспектор з контролю за використанням та охороною земель (статті 52 -53 ,533,53)

  8) виключено

  9) посадові особи органів залізничного транспорту (стаття 123)

  10) працівники відомчої, сільської пожежної охорони та члени добровільних пожежних дружин (команд), протипожежних об'єднань громадян (статті 120,175,188)

  11) посадові особи військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (про правопорушення, вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів, - частина четверта статті 122, стаття 122-2, частина третя статті 123, стаття 124, частини перша і друга статті 130, а також про всі порушення правил дорожнього руху, вчинені особами (крім військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження зборів), які керують транспортними засобами Збройних Сил України та інших військових формувань)

  12) виключено

  13) виключено

  14) посадові особи органів внутрішніх справ (частина перша статті 59 (про правопорушення, вчинені в межах санітарних зон, джерел водопостачання), частина перша статті 61 (щодо пошкодження водогосподарських споруд І пристроїв), статті 75, 76, 77і, частина перша статті 85, стаття 89)

  15) виключено

  16) посадові особи органів Державної прикордонної служби України (частини перша і третя статті 85, статті 121і, 195)

  17) державні інспектори з охорони прав на сорти рослин (стаття 104і)

  18) посадові особи національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

  У випадках, прямо передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення можуть складати також посадові особи інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування і представники органів самоорганізації населення.

  (Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з указами Президії Верховної Ради Української PCP від 29.05.85 р. № 316-ХІ,

  Складають відповідні адмінпротоколи, якими фіксуються ті чи інші адміністративні правопорушення. Коментована стаття закріплює чіткий зв'язок між органами (посадовими особами), яким підвідомчі відповідні адмінправопорушення, та обов'язком посадових осіб цих органів нижчого рівня складати адміністративні протоколи за фактом скоєння цих адмінправопорушень. Цей перелік не потребує розширеного тлумачення.

  Об утверждении формы протокола об административном правонарушении и порядка ее заполнения

  Про затвердження форми протоколу про адміністративне правопорушення та порядок її заповнення

  Наказ Міністерства праці та соціальної політики України

  від 14 березня 2007 року N 99

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

  29 березня 2007 р. за N 291/13558

  Відповідно до частини другої статті 188 1 та статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення. статей 19. 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". пункту 10 Порядку проведення перевірки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N 70. та з метою дотримання посадовими особами, які користуються правом приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичною особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів і своєчасного подання до відділень Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів НАКАЗУЮ :

  1. Затвердити форму протоколу про адміністративне правопорушення та Порядок заповнення форми протоколу про адміністративні правопорушення посадовими особами Фонду соціального захисту інвалідів та його територіальними відділеннями, що додається.

  2. Фонду соціального захисту інвалідів забезпечити методологічне керівництво та збір інформації щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення, виготовлення бланків протоколів.

  3. Директору Фонду соціального захисту інвалідів Е. Скібінському взяти під особистий контроль питання, що стосуються організації виконання територіальними відділеннями Фонду вимог цього наказу.

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Дьяченка.

  Правильное составление протокола об административном правонарушении, аргументы против штрафов гаи

  Правильное составление протокола об административном правонарушении

  Как правило, для составления протокола инспектор ГАИ просит водителя пройти в свою машину. Отказывайтесь, ни один закон не обязывает вас к этому. Это всего лишь пожелание инспектора ГАИ.

  Таким способом он пытается оказать на вас психологическое давление и склонить к добровольному признанию своей вины! Сидите в своей машине и ждите, пока он выполнит свою работу и принесет вам протокол. Наберитесь терпения. Используйте это время с пользой для себя - прочтите наши рекомендации и подготовьтесь к своей части заполнения протокола. Если процедура принимает затяжной характер, целью которого является все то же психологическое воздействие, звоните по телефону доверия и отражайте этот факт в своих пояснениях к протоколу.

  Как только протокол попадает к вам в руки, начинайте внимательно его изучать. Вас никто не торопит. Протокол составляется в двух экземплярах - один из них останется у вас и понадобится для дальнейшего обжалования действий инспектора ГАИ.

  В любых ситуациях, независимо от вида допущенного нарушения, выполняйте общие РЕКОМЕНДАЦИИ при составлении протокола:

  1) Помните, что давать объяснения, подписывать протокол -это ваше право, а не обязанность Но своим правом вы обязательно должны пользоваться, в своих же интересах.

  2) Обратите внимание на набранную типографским способом строчку «Подпись нарушителя». Слово «нарушителя» можете зачеркнуть и написать сверху слово «водителя». В этом есть большой смысл. Вы подчеркиваете, что виновным себя не признаете, а «нарушителем» признать вас может только суд

  3) Проверьте правильность заполнения всех граф и обратите внимание, под чем вы ставите свою подпись! Инспектор ГАИ, как правило, просит вас поставить подпись в трех местах. В этом-то и есть весь секрет!

  ВНИМАНИЕ!

  Первую подпись вы ставите под тем, что инспектор ГАИ ознакомил вас с правами и обязанностями в соответствии состатьей 63 Конституции Украины. статьей 268 КоАП. главная суть которых сводится к тому, что каждое лицо, которое привлекается к административной или иной ответственности, имеет право на помощь адвоката, предоставление доказательств и т.д.

  Предварительно советуем самому с ними ознакомиться. Если инспектор вас не ознакомил с содержанием этих статей - пишите, что с соответствующими статьями вас не ознакомили. Это серьезное процедурное нарушение, что впоследствии повлияет на решение суда.

  Если инспектор все же начнет зачитывать вам ваши права, то вы услышите, что имеете право на юридическую помощь адвоката. А где взять адвоката посреди дороги? Вот тут, в полном соответствии со Ст. 268 КоАП, вы сможете реализовать другое свое право и заявляете ходатайство о реализации вашего права на помощь адвоката. Его образец вы найдете в Приложении. А в своих пояснениях к протоколу не забудьте указать: «С обстоятельствами, изложенными в протоколе не согласен, нарушения правил дорожного движения не совершал. Мною заявлено ходатайство о предоставлении права на защиту и помощь адвоката, которое прилагается к настоящему протоколу».

  Однако такой вариант является не самым лучшим, поскольку предполагает лишь отсрочку наказания и вынуждает вас обращаться за помощью к адвокату, со всеми вытекающими последствиями. Им следует пользоваться только в самых безнадежных случаях, когда вы не находите иных аргументов для противостояния инспектору ГАИ.

  Второй подписью вы подтверждаете свои же пояснения к допущенному нарушению. Именно эта графа определяет дальнейшую судьбу протокола, и к ее заполнению вы должны отнестись очень ответственно и внимательно. В разделе «Что делать, если пришлось нарушить?» мы опишем конкретные рекомендации для каждого вида выдвигаемых обвинений. Именно в своих пояснениях в протоколе вы должны привести аргументы в свою пользу, которые смогут убедить инспектора ГАИ в вашей правоте. А если этого не произошло, аргументы сыграют решающую роль при обжаловании постановления о наложении взыскания.

  Третьей подписью вы подтверждаете, что копию протокола об админнарушении вы получили на руки.

  Четвертую подпись инспектор ГАИ вам не обозначит, но мы настоятельно рекомендуем ее поставить, и вот почему.

  Подписи свидетелей. Это самое слабое звено инспектора ГАИ. Если реальных свидетелей допущенного вами нарушения не было, свою подпись в протоколе они не ставили, смело пишите: «Свидетели отсутствуют» и ставьте четвертую подпись.

  Если в вашем автомобиле находятся пассажиры, вносите их данные в графу «свидетели» в протоколе. При этом, главная их задача - засвидетельствовать ваши пояснения к протоколу. Кто и как может выступать свидетелем - вопрос очень важный. Поэтому мы рассмотрим его отдельно, немного ниже.

  Продолжим наши рекомендации:

  4) Инспектора не боимся, спорим и готовимся к рассмотрению дела в суде. Рассказы про «щаз заберу права, машину на штрафплощадку» - это запугивание, целью которого является принуждение к даче ложных показаний, о чем не забываем указать в протоколе

  5) Может быть и такой вариант: инспектор, почуяв неладное, не дает вам протокол, чтоб вы не написали туда чего лишнего. Это незаконно, требуем протокол для подписи и комментариев. В случае отказа - звоним на телефон доверия и жалуемся

  6) В обязательном порядке следим, чтобы в незаполненных графах протокола стояли прочерки, - во избежание дальнейших дописок

  7) Инспектор ГАИ обязан вам выдать копию протокола, а если на месте выносится постановление об административном правонарушении, - и копию постановления. Проследите, чтобы данные совпадали с оригиналом протокола, включая данные самого инспектора ГАИ, составившего протокол и/или постановление

  8) Если в протоколе, в своих пояснениях не хватает места -пишите их на отдельном листе, но в обязательном порядке отметив в протоколе, что объяснение на отдельном листе прилагается

  9) Протокол должен быть оформлен правильно, причем вы должны принять самое активное участие в его составлении.

  При наличии в протоколе неточностей и исправлений (т.е. явных формальных нарушений процессуального порядка его составления) он будет признан недействительным, а задержание - незаконным (в таких случаях суд может принять сторону водителя).

  ПОМНИТЕ! Вы ведете процессуальный поединок с инспектором ГАИ. Соблюдение этих правил позволит вам уже на первой стадии этого поединка занять правильную позицию. Это самая важная стадия. Она является решающей! Уже на этой стадии поединок может закончиться полной вашей победой. Если этого не произошло, вы сможете успешно защититься в суде.

  ВНИМАНИЕ! Недобросовестные сотрудники милиции утверждают, что подпись гражданина под протоколом и есть признание им своей вины. Это грубое нарушение закона, а по существу - возврат к так называемым «бериевским» методам дознания и следствия. Подписание протокола лицом, которое подозревается или обвиняется в том или ином административном правонарушении, означает лишь одно: это лицо ознакомлено с содержанием протокола, оно поставлено в известность, о каких действиях (или бездействии) и о нарушении какого нормативного акта в нем говорится.

  Подписание протокола вовсе не означает согласия гражданина с его содержанием! Не отказывайтесь от подписания протокола - вы однозначно проиграете поединок! Наоборот, правильное его заполнение - и есть ваша защита!

  И еще один важный момент. С целью запугивания водителей некоторые сотрудники ГАИ предлагают им проехать в отделение милиции для составления протокола. Такое требование является незаконным, т.к. статья 259 КоАП однозначно говорит о том, что «нарушителя правил безопасности дорожного движения можно доставлять в милицию только в том случае, если у него отсутствуют документы, подтверждающие личность или отсутствуют свидетели, которые могут сообщить о нем необходимые данные».

  Источники:
  www.urist24.com, doc.leschishin.org, pidruchniki.com, search.ligazakon.ua, www.shtrafam-gai.net

  Следующие статьи:
  Комментариев пока нет!

  Поделитесь своим мнением

  Сумма цифр: код подтверждения


  Вас может заинтересовать

  Популярное